Bowl

Porcelain bowl with sgraffito through iron slip under a matte white glaze